Suszenie absorbcyjne

Metoda ta polega na suszeniu wyrobów w trocinach, najczęściej o podwyższonej temperaturze. Pomimo wielu wad (duża pracochłonność, zapylenie otoczenia) sposób ten jest ciągle jeszcze chętnie stosowany. Umożliwia bowiem usunięcie z powierzchni wyrobów całej warstwy cieczy, a ponadto mechaniczne wytarcie przedmiotu, co ułatwia usunięcie plam i zacieków. Do suszenia używane są trociny z drewna klonowego, topolowego […]

Metody płukania

Głównym celem doboru odpowiednich metod płukania w galwanizerni jest nie tylko zapewnienie wymaganego rozcieńczenia zanieczyszczeń na powierzchni opłakiwanych wyrobów, lecz również zmniejszenie zużycia wody do płukania oraz strat wskutek wynoszonej na wyrobach kąpieli, a wiać ograniczenie objętości i ładunku powstających ścieków. Wybór metody płukania międzyoperacyjnego jest uwarunkowany przede wszystkim wymaganym kryterium płukania, własnościami fizykochemicznymi kąpieli, […]

Dodatki do kąpieli

Kąpiele zawierające określone dodatki mogą mieć większą wgłębność, a uzyskane z nich powłoki charakteryzują się większą twardością, lepszą odpornością korozyjną, a w przypadku powłok błyszczących — również wysoką estetyką. Dodatki wprowadzane do kąpieli można podzielić na dwie zasadnicze grupy 1) związki nieorganiczne — sole niklu, kobaltu, glinu, molibdenu itp., 2) związki organiczne — sole sodowe […]

Badanie plastyczności

Zasada pomiaru plastyczności według metody opracowanej przez Edwardsa polega na umieszczeniu próbki badanej powłoki nałożonej na metalu podłoża na krzywiźnie odpowiedniego szablonu, z tym że powłoka zwrócona jest na zewnątrz. Szablon ten ma zmienny, ale zarazem znany promień krzywizny. Następnie obserwuje się przy jakim promieniu krzywizny nastąpiło pęknięcie i oblicza wydłużenie, jakiemu powłoka może ulec. […]

Metalizacja wielopoziomowa

Metalizację wielopoziomową stosuje się w celu zwiększenia gęstości upakowania, szybkości działania oraz uzysku w procesie wytwarzania układów scalonych. Zwiększenie uzysku przez zmniejszenie powierzchni struktury oraz zwiększenie stopnia upakowania struktur układów scalonych na płytce krzemowej daje w efekcie zmniejszenie kosztów produkcji. Zysk otrzymany w wyniku zwiększenia gęstości upakowania na płytce krzemowej jest znacznie większy niż koszty […]

Robert W. Thomson

Robert W. Thomson był jednym z pionierów budowy dyliżansów parowych w Wielkiej Brytanii. Thomson mieszkał w Szkocji, pochodził z rodziny fabrykantów powozów. Dokonał wielu wynalazków i przyczynił się do daleko idącego usprawnienia kotła i maszyn) parowej napędzającej pojazd, jednakże jego najważniejszym osiągnięciem było skonstruowanie opony pneumatycznej, którą wynalazł w 1845 roku, a w 1847 uzyskał […]

Demineralizacja

Do tego celu stosowane są różnego typu wyparki jedno i wielostopniowe, próżniowe i ciśnieniowe. Często przed wprowadzeniem wody do wyparki należy poddać ją zmiękczeniu częściowemu lub nawet całkowitemu. Na ogół metody destylacyjne są znacznie droższe od metod wymiany jonowej. W galwanizerniach bywają one stosowane w połączeniu z odzyskiem bardziej wartościowych składników kąpieli, np. kwasu chromowego. […]

Domieszkowanie

Proces domieszkowania na drodze implantacji jest prowadzony w próżni w temperaturze zbliżonej do pokojowej, co gwarantuje jego czystość i brak zmian parametrów materiału związanych z procesami wysokotemperaturowymi. Możliwe jest też domieszkowanie na drodze implantacji związków półprzewodnikowych, których dysocjacja w podwyższonych temperaturach bardzo utrudnia domieszkowanie na drodze dyfuzji. Współczesne źródła jonów umożliwiają uzyskanie dowolnych jonów, które […]

Beau de Rochas

Beau de Rochas za swoje opracowanie otrzymał nagrodę w wysokości 3000 franków. Nagrodę tę ufundowało Towarzystwo Zachęty Przemysłu po uzyskaniu oceny o opracowaniu dokonanej przez znanego wówczas profesora matematyki Philipsa. Było to jedyne honorarium, jakie otrzymał twórca teorii silnika czterosuwowego za swoje wielkie odkrycie. Urząd Patentowy Francji udzielił mu co prawda patentu w roku 1862 […]

Dane literaturoznawcze kąpieli

Dane literaturoznawcze dotyczące ilości wynoszonych kąpieli są bardzo różne i często ze sobą niezgodne, co wynika między innymi z różnych warunków prowadzenia doświadczeń. Według pomiarów przeprowadzonych przez licznych autorów ilość wynoszonej kąpieli — w zależności od kształtu wyrobów, składu kąpieli i warunków pracy — kształtuje się w granicach od 10 ml/m2 powierzchni wyrobów aż do […]

Układy trójwarstwowe

Obecnie zamiast układów trójwarstwowych stosuje się powszechnie dwuwarstwowe układy metalizacji, gdzie jako warstwa zaporowa o dobrej adhezji do Si, SiO2 i szkliw krzemowych znalazła zastosowanie cienka warstwa wolframowa z domieszką tytanu w ilości 10% wagowych. Mieszanina wolframu i tytanu jest pseudostopem i w formie cienkiej warstwy barierowej przeciwdziała dyfuzji Au do krzemu. Wolfram, który ma […]

Virginio Bordino

W pierwszej połowie XIX stulecia, gdy w Wielkiej Brytanii pokazały się udane konstrukcje parowych dyliżansów, w innych krajach o rozwiniętej technice dokonywano również prób budowy takich pojazdów. Jednym z pionierów wśród budowniczych dyliżansów parowych był Virginio Bordino. Bordino urodził się w 1804 roku w Turynie. Zamierzał poświęcić się karierze wojskowej. Mając 21 lat ukończył Akademię […]

Ścieki z olejem

Głównym źródłem tego typu ścieków są coraz bardziej rozpowszechniające się obecnie procesy emulsyjnego mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych w różnych etapach produkcji, np. po obróbce mechanicznej, po obróbce cieplnej, przed lub po konserwacji międzyoperacyjnej lub magazynowej, przed fosforanowaniem przygotowującym powierzchnie pod pokrycia malarskie i galwaniczne. Do ścieków tego typu przedostają się zarówno składniki kąpieli odtłuszczających […]

Redukcja gęstości

Redukcja gęstości stanów powierzchniowych szybkich zachodzi dzięki obecności aktywnych atomów wodoru oraz kationów wodorowych , które występują w niewielkiej ilości w normalnym wodorze cząsteczkowym lub są generowane w wyniku reakcji aluminium i cząstek pary wodnej adsorbowanych w warstwie granicznej SiO,—Al podczas procesu osadzania próżniowego cienkiej warstwy Al. Aktywny wodór powstający w wyniku dysocjacji pary wodnej […]

Felice Matteucci

Nazwisko Matteucciego jest ściśle związane z drugim wynalazcą i odkrywcą włoskim Barsantim. Obaj pracowali wspólnie nad skonstruowaniem silnika gazowego. Matteucci, starszy od swego przyjaciela i wspólnika o 13 lat, był zapalonym mechanikiem-eksperymentatorem. Początkowo zajmował się silnikami parowymi, ale później, poznawszy Barsantiego, zainteresował się wybuchowymi właściwościami gazu świetlnego. Matteucci urodził się w roku 1808 w mieście […]

Metoda Lancy

Przy bezpośredniej obróbce ścieków metodą Lancyoraz w wielu przypadkach używania sprawnych płuczek odzyskowych w stosunkowo prosty sposób możliwe jest zastosowanie elektrolitycznego odzysku takich metali jak miedź, nikiel, kadm, cyna itp. To samo dotyczy odzysku metali ze zużytych kąpieli do zdejmowania powłok, np. srebra, miedzi, niklu, czy kadmu. Niekiedy stosuje się również elektrolityczny odzysk srebra z […]

Metalizacja struktur krzemowych

Warstwy złota stosuje się w metalizacji spodówkrzemowych przyrządów półprzewodnikowych dla ułatwienia wykonania lutowania struktur do podstawek obudów lub ażurów. Ze względu na złą adhezję złota do krzemu i/lub w celu zapobieżenia wystąpieniu dyfuzji Au do Si przed osadzeniem próżniowym złota na powierzchni krzemu nanosi się w tym samym procesie technologicznym cienkie warstwy innych metali. Obecnie […]

Siegfried Marcus

Siegfried Marcus urodził się w Meklemburgii w miasteczku Malchin 18 września 1831 roku. Od dziecka interesował się wszelkimi urządzeniami technicznymi. Pochodził z niezbyt zamożnej rodziny. Dlatego też po ukończeniu szkoły został oddany do terminu w miejscowym warsztacie ślusarskim. Po ukończeniu terminu wyjechał do Berlina, gdzie rozpoczął pracę w zakładach Siemensa, w których odbył praktykę w […]