James Watt

James Watt przez wiele lat udoskonalał maszyny parowe, borykając się z wieloma trudnościami, wreszcie związawszy się z przemysłowcem Boultonem i uzyskawszy możliwości techniczne i finansowe, w roku 1782 opatentował pierwszy udany silnik parowy, który zaczęto wytwarzać w zakładach Boultona i Watta w fabryce Soho koło Birmingham. jednym z jego bliskich współpracowników był William Murdock, młody […]

Typy kąpieli

Pierwsze powłoki miedziane otrzymywano jeszcze w starożytności i średniowieczu prawdopodobnie metodą opartą na reakcji wymiany między jonami miedzi i żelaza, zachodzącej przy zanurzeniu żelaza do roztworu siarczanu miedzi. Wzmianki o elektrolitycznym osadzaniu miedzi spotyka się począwszy od 1801 r. Jako początek rozwoju miedziowania można przyjąć rok 1830, kiedy to Wagner i Jakobi uzyskali powłoki miedziane […]

Półprzepuszczalne membrany

Półprzepuszczalne membrany stosowane w odwróconej osmozie charakteryzują się minimalnymi wielkościami porów, a ciśnienia robocze wynoszą 2—8 MPa. Obecnie membrany produkowane są w trzech zasadniczych postaciach użytkowych, tj. w postaci nawijanych modułów rurkowych, nawijanych modułów spiralnych i modułów wypełnionych pękami włókien kapilarnych. Dla celów oczyszczania ścieków z galwanizerni największą przydatność mają dwa ostatnie typy membran. Z […]

Obróbka płyt fotograficznych

Obróbka płyt fotograficznych typu Lippmanna odbywa się w zasadzie według schematu znanego we wszystkich innych dziedzinach fotografii. Stosuje się wywoływacze bardzo kontrastowe — silnie alkaliczne, o dużej zawartości reduktora. Znany jest m. in. wywoływacz D 178 wg recepty Kodak. Pełne wykorzystanie własności płyt umożliwiają jednak jedynie wywoływacze dostarczone w postaci gotowej przez producentów płyt; składy […]

Procesy technologiczne

W typowych procesach technologicznych, aluminium jest naparowywane na podłoża niegrzane lub na płytki krzemowe grzane do temperatury w zakresie 150 … 350°C. Podwyższoną temperaturę podłoży stosuje się w celu uzyskania poprawy adhezji do podłoża osadzanej próżniowo warstwy, dzięki odgazowaniu i odwilgoceniu powierzchni czynnych kontaktów Si oraz pozostałych powierzchni SiO2 i szkliw krzemowych. Stosowanie w czasie […]

Adolf Saurer

Adolf Saurer był synem założyciela firmy Franza Saure-ra, który w 1853 roku uruchomił w St. Callen w Szwajcarii odlewnię metali. W 1862 roku firma ta przeniosła się do Arbon i odtąd nazywała się ,,Franz Saurer und Sóhne Arbon”. Adolf Saurer w 1888 roku rozpoczął produkcję silników spalinowych przeznaczonych dla potrzeb przemysłu. W roku 1896 zbudował […]

Otto

Otto cały czas prowadził doświadczenia, nie zarabiając pieniędzy, w związku z tym popadł w duże kłopoty finansowe. Miał więcej długów niż szans na ich spłacenie. Za pomocą przyszedł mu Eugeniusz Langen. Przypadkowo zapoznawszy się z doświadczeniami Otta zdecydował się na sfinansowanie uruchomienia warsztatu, w którym rozpoczęto by produkcję silników spalinowych. W roku 1864 powstała firma […]

Życie Murdocka

Murdock przez stosunkowo długi okres czasu musiał zatrzymać się w kornwalijskim zagłębiu węglowym, w którym pracowało sporo maszyn firmy Boulton i Watt. Mieszkał w miasteczku Redruth i tam w wynajętym pokoju, mając trochę wolnego czasu, zaczął próby: zbudował model mikropojazdu o wymiarach około 30 cm długości i tyleż wysokości. Murdock rozumował słusz-23 nie, że tylko […]

Piece

Ponieważ piece pracują zwykle w klimatyzowanych pomieszczeniach, dla zapewnienia niskiej temperatury obudowy pieca, w sąsiedztwie zespołu grzejnika są zainstalowane wentylatory i wymienniki ciepła, stanowiące zespół chłodzenia powietrznego i wodnego pieca. O klasie i nowoczesności pieca decydują przede wszystkim układy regulacji temperatury współpracujące z czujnikami temperatury. Dla zapewnienia automatycznego utrzymywania zadanej temperatury w strefie stałej temperatury […]

Kulbin

Nazwisko Kulibina jest na trwałe związane z historią postępu technicznego w Rosji. Iwan Piotrowicz Kulibin był wszechstronnie uzdolnionym technikiem i mechanikiem. Na jego koncie jest zapisanych wiele doskonałych wynalazków i rozwiązań konstrukcyjnych. Był to człowiek całkowicie pochłonięty pasją twórczą w zakresie techniki. Dostrzegał w każdym zjawisku, z którym się zetknął, nie kończące się możliwości usprawnień, […]

Dobór membran

Przy odpowiednim doborze membran jonowymiennych możliwe jest również rozdzielanie jonów substancji rozpuszczonych. W związku z tym proces ED znajduje zastosowanie w galwanotechnice zarówno do odzysku składników kąpieli poprzez zatężanie ścieków z płukania, jak i do oczyszczania niektórych kąpieli technologicznych. Metodę tę próbowano również stosować do utleniania cyjanków w ściekach. Podobnie jak w przypadku metody RO […]

Płuczki wielostopniowe przepływowe

Płuczki wielostopniowe przepływowe stosowane są najczęściej w postaci tzw. płuczek kaskadowych. W przypadku bardzo małego przepływu wody system kaskadowy jest zastępowany przepompowywaniem wody. Przy regulowanym przepływie wody może występować zasilanie okresowe. Stężenie zanieczyszczeń w płuczce wzrasta do momentu, w którym osiągnie się stan równowagowy . Dobór i obliczanie płuczek dokonuje się przeważnie dla stanu równowagowego. […]

Miernictwo

W miernictwie warstw domieszkowanych można wyróżnić następujące dziedziny działalności pomiarowej: 1) kontrolę bieżącą, kontrolę rozszerzoną, miernictwo specjalne. Kontrolę bieżącą procesów dyfuzji, występujących w czasie wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych, prowadzi się zwykle, wykonując pomiary rezystancji powierzchniowej Rs na płytkach próbnych za pomocą sondy czteroostrzowej. W przypadku warstw implantowanych kontrola Rs nie jest konieczna z uwagi na dużą […]

Technologie implantacji

Z punktu widzenia technologii przyrządów półprzewodnikowych przedmiotem zainteresowania są następujące właściwości procesu implantacji: otrzymywanie płytkich warstw domieszkowanych; dokładna kontrola ilości wprowadzanych domieszek w szerokim zakresie od małych do dużych dawek; dokładniejsza, niż w przypadku innych metod domieszkowania, kontrola profilu rozkładu wprowadzanych domieszek, możliwość formowania różnych rozkładów na drodze zmian energii i dawki jonów, oraz możliwości […]

Warsztat Marcusa

W roku 1860 Marcus założył w Wiedniu własny warsztat -laboratorium, w którym postanowił realizować swoje pomysły. W wieku 30 lat miał już 38 zatwierdzonych patentów – głównie z dziedziny oświetlenia, elektryczności i elektrotechniki. W tym czasie za swoją działalność otrzymał nagrodę, przyznaną mu przez Austriacką Akademię Nauk w wysokości 2500 złotych guldenów reńskich. Nie była […]

Rezystywność

Od warstw dielektrycznych stosowanych w przyrządach półprzewodnikowych wymaga się najczęściej jak największych wartości rezystywności q. Analiza przepływu prądu elektrycznego w tych warstwach jest skomplikowana ze względu na występowanie wielu typów przewodnictwa. Wynika to przede wszystkim z amorficznej struktury warstw dielektrycznych i z obecności w nich różnorodnych defektów i zanieczyszczeń. W przypadku warstw SiO2 skończona wartość […]

Thomas Humber

Thomas Humber urodził się w 1842 roku w Sheffield. Od wczesnego dzieciństwa interesował się mechaniką. Po skończeniu szkoły i okresie terminowania w warsztacie mechanicznym ukończył szkołę techniczną, a następnie pracował w zakładach produkujących rowery. Mając 25 lat, w roku 1867, założył własny mały warsztat w Nottingham, w którym rozpoczął produkcję rowerów, konstrukcyjnie opartych na bicyklach […]

Rodzaje płukań

Płukanie bezprzepływowe odbywa się w płuczce z wodą stojącą przy okresowej wymianie zawartości płuczki (stężenie zanieczyszczeń w płuczce jest zmienne). Płukanie przepływowe, gdy woda przepływa przez płuczkę podczas płukania (po pewnym czasie płukania stężenie zanieczyszczeń w płuczce osiąga stan równowagi). Płukanie przepływowe może być z kolei o przepływie ciągłym nieregulowanym, tj. gdy natężenie strumienia wody […]